2013 - Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın amacı; TRB2 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamdaki başarılı projelere asgari 25.000 TL azami 75.000 TL tutarında mali kaynak sağlanacaktır. Program kapsamında proje bütçesinin %100'üne kadar Ajans desteği sağlanabilecektir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış olan 2011-2013 Bölge Planı’nda tanımlanan amaç ve hedefler kapsamında tanımlanan stratejik önceliklerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan faaliyetlere destek verilir. Desteklenecek faaliyet konuları aşağıda sayılmaktadır :

♦ Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,
♦ Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,
♦ Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, 
♦ Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesi 
♦ Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanması

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece ;
 
Kurum Türü Başvuru Yapabilecek Birimleri
Yerel Yönetimler • İl, İlçe, Belde belediyeleri
•  İl Özel İdareleri
•  Mahalli İdare Birlikleri
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları
•  Valilikler
•  İl Müdürlükleri,
•  Bölge Müdürlükleri,
•  Kaymakamlıklar
•  İlçe Müdürlükleri
•  Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)
 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar
•  TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
•  Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları
•  Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)
Sivil Toplum Kuruluşları Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve sendikalar
Organize Sanayi Bölgeleri
15/4/2000 tarihli 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik bulunan OSB’ler
Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri
Küçük Sanayi Siteleri
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi
Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıkları
İş Geliştirme Merkezleri
15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında desteklenerek kurulan ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik İŞGEM’ler
İş Geliştirme Merkez Müdürlükleri
Birlik ve kooperatifler Birlik ve kooperatif başkanlıkları
ve bu tabloda gösterilen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

yararlanabilir.
 

BAŞVURU REHBERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


* Başvurularınızı hazırlamadan önce Bölge PlanıBaşvuru Rehberi ve ekleri ve Proje Hazırlama Kılavuzu bölümlerini incelemeniz tavsiye olunur.
 01.02.2013 Cuma