HİBE & FONLAR

Sosyal Ayrıcalıklar ve Özel Yetkinlik Hatları Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce)
Social Prerogative and Specific Competencies Lines Improving expertise in the field of industrial relations
Bütçe
4.150.000 Avro
Sektör
DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
30/04/2021
Son Başvuru Tarihi
15/07/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ


Bu çağrının amacı endüstriyel ilişkilere yönelik olarak AB üye ülkelerinde ve AB’ye aday ülkelerde endüstriyel benzerlik ve farklılıkların karşılaştırması da yapılarak analiz ve araştırmanın teşvik edilmesidir. . Böylelikle bilgi ve deneyim alışverişine katkıda bulunularak Avrupa’daki endüstriyel ilişki yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.   


Öncelikli Konular

 • Farklı düzeylerde sosyal diyaloğu da içeren endüstriyel ilişkilerin rolü ve katkısının arttırılması,
 • Özellikle toplu pazarlığı içeren sosyal diyaloğun istihdam ve işte karşılaşılan zorluklara göre uyarlanması,
 • Avrupa Birliği içinde çalışan tüm işçilerin yeterli asgari ücretle çalışmasını temin etmeyi de içeren farklı seviye ve bölgelere toplu pazarlığın koordinasyonun işlevselliği ve etkileri.


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Endüstriyel ilişkiler alanında analiz ve araştırma yapılması,
 • Avrupa’da endüstriyel yapıların gelişmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif olarak çalışan taraflar arasında bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanması,
 • Edinilen bulguların yayın, toplantı seminer ve eğitimlerde yaygınlaştırılması için faaliyetler. 


Beklenen Sonuçlar

Tekliflerin, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 154. Maddesi doğrultusunda, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun başvuru sahipleri aşağıdaki gibidir: 

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olmak,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB dışı ülkeler (koordinatör ve tek başvuru sahipleri dışında): 
  • Aday ülkeler: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
 • Tek başvuru sahibi uluslararası bir kuruluş olmalıdır.
 • Koordinatör, diğer yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortakların üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar; sosyal ortaklar; kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa düzeyindeki kuruluşlardan biri olmalıdır. 
 • Bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortaklar, tek bir başvuru sahibinin veya konsorsiyumunun bir parçası olabilir.

Ayrıca, başvuruların son başvuru tarihinden önce Finansman ve İhale Portalı Elektronik Başvuru Sistemine gönderilmesi gerekmektedir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 4.150.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 29 Nisan 2021
Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2021, 17:00 Brüksel saati
Değerlendirme Ekim 2021
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme Aralık 2021
Sözleşmelerin imzalanması Aralık 2021/Ocak 2022


ORTAK ARAMA                       

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The overarching objective of this call is to promote analysis and research on industrial relations, at EU level as well as in comparative terms (identifying convergences and differences in the industrial relations systems in place in the EU Member States and in Candidate Countries), thereby contributing and promoting exchange of information and experience among the parties actively involved in industrial relations, with the aim of contributing to developing and reinforcing industrial relations structures in Europe.


Priorities

 • Increasing the role and contribution of industrial relations, including social dialogue at different levels, 
 • The adaptation of social dialogue to changes in employment and work related challenges,
 • Functioning and effects of coordination of collective bargaining across different levels and territories, including the role of collective bargaining systems in ensuring adequate minimum wages for all workers in the European Union. 


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • Analysis and research in the field of industrial relations
 • Exchange of information and experience among the parties actively involved in industrial relations, with the aim of contributing to developing and reinforcing industrial relations structures in Europe
 • Actions to disseminate findings in publications, round tables, seminars, conferences, training measures and training tools


Expected Results

Proposals are expected to contribute to the promotion of social dialogue at cross-industry and sectoral level. They shall in particular contribute to improved stakeholders’ and social partners’ expertise and knowledge on industrial relations, through analysis and research.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries, affiliated entities and associated partners) must: 

 • be legal entities (public or private bodies) 
 • be established in one of the eligible countries, i.e.: 
  • EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs)) 
  • non-EU countries (not for coordinator and single applicants): Candidate countries: Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey 
 • The single applicant must be an international organisation. 
 • The Coordinator, other beneficiaries, affiliated entities and associated partners must be non-profit-making organisations such as universities and research institutes; social partners; public authorities; international organisations, European-level organisations. 
 • Affiliated entities and associated partners may be part of a single applicant proposal or consortia.

Proposals must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 4.150.000


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 29 April 2021
Deadline 15 July 2021, 17:00 Brussels time
Evaluation October 2021
Information on evaluation results  December 2021
GA signature  December 2021/January 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click here for more detailed information

Call for Proposal Document

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı04.05.2021 Salı