HİBE & FONLAR

COSME Tek Pazar ve Ticaret Programı Kurumsal Avrupa Ağı


Hibe Başlığı (İngilizce)
Single Market Programme Enterprise Europe Network

Bütçe
164.500.000 Avro

Sektör
REKABETÇİLİK VE KOBİler, DİĞER

Program
Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi
18/05/2021

Son Başvuru Tarihi
11/08/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa Birliği dijital teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, bireylerin yaşamlarını değiştirmek için yenilikçi fırsatlara yönelmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditler, biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, sosyal baskılar, artan küresel rekabet egemenliğinin getirdiği zorluklar gibi hem fırsatları hem de zorlukları içeren kayda değer bir ekonomik geçiş sürecindedir. 

Avrupa şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik duruma karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki on yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir. 

İlgili çağrı Tek Pazar Programının (SMP COSME) parçası olan İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği altında yer almaktadır.

Çağrının kapsamında 1 Ocak 2022'den 30 Haziran 2025 tarihine kadar Avrupa İşletmeler Ağı'nı kurmak ve yükseltilmiş işleyişini sağlanması beklenmektedir.  Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa'daki KOBİ'lerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırarak girişimciliği teşvik etmeli ve Tek Pazar Programının hedeflerine katkıda bulunmalıdır.


Öncelikli Konular

 • KOBİ'lerin fırsatlardan yararlanması, Tek Pazar içinde karşılaşabilecek engelleri aşmaları ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşma ve ihracat yapmalarının desteklenmesi;
 • KOBİ'lerin üçüncü ülkelerle yürürlükte olan AB Serbest Ticaret Anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek verilmesi; 
 • KOBİ’lerin sürdürülebilir iş uygulamaları, dijitalleşme ve daha dayanıklı hale gelmelerinin desteklenmesi;
 • Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığıyla KOBİ’ler arası sinerjilerden yararlanılması kümeler arası ağlarla bağlantı oluşturulması;
 • KOBİ'lerin öğrenme ve gelişme, beceri ve kapasite geliştirmelerine katkıda bulunulması. 


Beklenen Sonuçlar

 • Sınır ötesi ticari işbirliği, teknoloji, bilgi transferi ve yenilikçi ortaklıklar için Avrupa ve ötesinde KOBİ iletişiminin arttırılması; 
 • İş süreçlerini iyileştirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek için dijitalleşen KOBİ’ler;
 • Tek Pazar içinde ve AB dışında ihracat yapan, AB Programlarına katılan KOBİ’lerin oranının yükselmesi;
 • Başarı öykülerini teşvik ederek Avrupa İşletmeler Ağının görünürlüğün artırılması;
 • AB kurumlarında KOBİ’lerin görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri hakkında bilgi edinilmesi


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun kurum ve kuruluşlar:

 • tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması,
 • uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler (ilişkili ülkeler) veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için 164.500.000 avro program bütçesi belirlenmiştir. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman çizelgesi 
Son başvuru tarihi Birinci Son Başvuru İkinci Son Başvuru Üçüncü Son Başvuru
11 Ağustos 2021 2 Aralık 2021 27 Nisan 2022
Değerlendirme Ağustos – Ekim 2021 Aralık 2021 – Şubat 2022 Mayıs – Haziran 2022
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme  Kasım 2021 Mart 2022 Temmuz 2022
Sözleşmelerin imzalanması Aralık 2021 – Mart 2022 Nisan – Mayıs 2022 Ağustos – Eylül 2022 


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’tir

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cosme@kosgeb.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The European Union (EU) is in the process of making a major economic transition, spurred on by both opportunity and threat: opportunity from the rapid development of digital technologies and the enormous potential of innovation to change people’s lives; and threat from climate change, a loss of biodiversity, social pressures, increasing global competition and threats to its sovereignty. Europe’s companies need to become more environmentally, socially and economically sustainable, harness digitalisation and become more resilient to shocks of all kinds. By doing so, they will become more competitive in global markets and will be able to sustain that increased competitiveness in the decades to come.

This is a call for proposals for EU action grants under the Competitiveness of Enterprises and SMEs part of the Single Market Programme (SMP COSME). 

The scope of this call is to set up and ensure the upgraded functioning of Enterprise Europe Network in the period of 1 January 2022 until 30 June 2025 by selecting the consortia that will make up the Network. The Network should contribute to the objectives of the Single Market Programme by improving the competitiveness and sustainability of SMEs in Europe and promoting entrepreneurship.


Priorities

 • Help SMEs to benefit from opportunities and overcome barriers to doing business within the Single Market, 
 • Internationalise and export outside the Single Market,
 • Help SMEs make the most out of EU Free Trade Agreements (FTAs) in force with third countries;
 • Support SMEs in the triple transition to sustainable business practices, digitalisation, and becoming more resilient
 • Link with other networks such as clusters (via the European Cluster Collaboration Platform) to exploit synergies;
 • Provide support for learning and development, skills development and capacity building for SMEs


Expected Results

 • Increased number of SMEs linked with other entities across Europe and beyond for cross-border business cooperation, technology and knowledge transfer and technology and innovation partnerships;
 • Increased number of SMEs integrating digitalisation to improve the business processes and developing new business opportunities
 • Higher rate of European SMEs exporting within the Single Market and outside the EU;
 • Higher rate of European SMEs participating in EU programmes;
 • Better visibility of the Network by promoting success stories;
 • Better knowledge in EU institutions of SMEs’ opinions, difficulties and expectations


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must: 

 • be legal entities (public or private bodies)
 • be established in one of the eligible countries, 
  • EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
  • non-EU countries: 
   • countries associated to the COSME part of the Single Market Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The indicative call budget is EUR 164.500.000.


TIMETABLE

Timetable and deadlines (indicative) 
Deadline for submission 1st cut-off date 2nd cut-off date 3rd cut-off date
11 August 2021 2 December 2021 27 April 2022
Evaluation August – October 2021 December 2021 – February 2022 May – June 2022
Information on evaluation results  November 2021 March 2022 July 2022
GA signature December 2021 – March 2022 April – May 2022 August – September 2022


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information. 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: KOSGEB

For your questions and inquiries please contact: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr 

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı21.05.2021 Cuma