HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 1 – İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 1 – Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
Bütçe
1.517.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
28/06/2021
Son Başvuru Tarihi
10/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu, en geç 2050 yılına kadar enerji ve ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; böylelikle Avrupa'nın Covid-19 krizi sonrasında toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri İklim geçişi için sektörler arası çözümler
 2. Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı
 3. Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı
 4. Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler
 5. Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Mobilite hizmetleri


Beklenen sonuçlar

 • İleri iklim bilimleri, iklim değişikliğine karşı yol haritaları, müdahaleler (azaltma ve uyum) ve davranışsal dönüşümler aracılığıyla iklim nötr ve dirençli bir toplum ile ekonomiye geçişin sağlanması, 
 • Enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi ve kesişen çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğe temiz ve sürdürülebilir geçiş sağlaması
 • Yüksek performanslı yenilenebilir enerji çözümlerine dayalı akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için yeni çözümler üretilmesi, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji temini
 • Temiz enerji sistemleri ve geçişleri aracılığıyla herkes için verimli ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması
 • AB taşımacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken, tüm ulaşım türlerinde temiz çözümlerle iklime zarar vermeyen ve çevre dostu hareketliliğin desteklenmesi 
 • Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde güvenli ve kapsayıcı iklim nötr ve sürdürülebilir hareketlilik sistemleri 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 776,4 Milyon avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Küresel ve bölgesel iklim değişikliği projeksiyonları için yüksek çözünürlüklü dünya sistemi modellerinin geliştirilmesi 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
2 İklimi tetikleyen tahminlerin doğrulanması ve mutabakatı 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
3 İklim politikalarını desteklemek için Bütünleşme Değerlendirme Modellerinin İyileştirilmesi 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
4 Doğanın işi yapmasına yardım etmesine izin verin: Karbon tutma, iklime uyum ve biyolojik çeşitlilik desteği için arazilerin yeniden doğal ortama dönüştürülmesi 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
5 Avrupa'da iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik riskleri 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
6 İklim değişikliğinin etkileri ve riskleri, azaltma ve uyum seçenekleri arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılması 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
7 Orman yönetiminin iklim eylemine katkısı: yollar, anlaşmalar ve ortak faydalar 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
8 Karbondioksit giderme teknolojileri de dahil olmak üzere sera gazı akışları ve ışınımsal güçlendiricilerin daha iyi anlaşılması 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
9 Karbon Dioksit Giderme yaklaşımları 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
10 İklim ve çevre politikalarına ilişkin karar almak için geliştirilmiş ekonomik yöntemler 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
11 Avrupa iklim değişikliği araştırma ve yeniliklerin etkisini ve sinerjisini en üst düzeye çıkarmak 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
12 Hızlı iyileşme çözümleri için doğal sulak alanların, turbalıkların ve taşkın alanlarının restorasyonu; yollar, anlaşmalar ve ortak faydalar 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
13 Küresel iklim hedeflerinin peşinde gelişmiş ve bütünleşmiş değerlendirmeler 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
14 Avrupa ve ötesinde iyileştirilmiş iklim tahminleri yoluyla uyum stratejilerinin formüle edilmesini desteklemek 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
15 İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik sorunları bağlamında arazi kullanım stratejileri için sosyal bilim 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
16 İklim hizmetlerinin desteklenmesi ve standartlaştırılması 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
17 İklim değişikliğinin azaltılması için döngüsel ekonominin rolünün modellenmesi 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021

 
ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpcem@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to greenhouse gas neutrality of the energy and mobility sectors by 2050 at the latest, while boosting their competitiveness, resilience, and utility for citizens and society. 

Activities of this work programme support the implementation of the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. By creating more jobs, accelerating economic and social transformation, faster digitalisation and by generating innovation-based and inclusive growth, activities will aid Europe’s recovery in the wake of the Covid-19 crisis, contributing directly to the Commission priorities of a European Green Deal, a Europe fit for the digital age, and an economy that works for the people. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods


Expected Impact 

 • Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations
 • Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions
 • More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions
 • Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition
 • Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector
 • Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.: 

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.517.000.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections 12 October 2021 10 February 2022
2 Verification and reconciliation of estimates of climate forcers 12 October 2021 10 February 2022 
3 Improvement of Integrated Assessment Models in support of climate policies 12 October 2021 10 February 2022
4 Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support 12 October 2021 10 February 2022
5 Socio-economic risks of climate change in Europe 12 October 2021 10 February 2022
6 Better understanding of the interactions between climate change impacts and risks, mitigation and adaptation options 24 June 2021 14 September 2021 
7 The contribution of forest management to climate action: pathways, trade-offs and co-benefits 24 June 2021 14 September 2021
8 Improved understanding of greenhouse gas fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal technologies 24 June 2021 14 September 2021
9 Carbon Dioxide Removal (CDR) approaches 12 October 2021 10 February 2022 
10 Improved economic methods for decision-making on climate and environmental policies 24 June 2021 14 September 2021 
11 Maximising the impact and synergy of European climate change research and innovation 24 June 2021 14 September 2021
12 Restoration of natural wetlands, peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-offs and co-benefits 24 June 2021 14 September 2021
13 Enhanced integrated assessment in pursuit of global climate goals 24 June 2021 14 September 2021 
14 Supporting the formulation of adaptation strategies through improved climate predictions in Europe and beyond 12 October 2021 10 February 2022
15 Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challenges 12 October 2021 10 February 2022
16 Supporting and standardising climate services 24 June 2021 14 September 2021
17 Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation 24 June 2021 14 September 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpcem@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı01.07.2021 Perşembe