HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 3 – Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 3 – Sustainable, secure and competitive energy supply
Bütçe
1.517.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
10/01/2023

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; böylelikle Avrupa'nın Covid-19 krizi sonrasında toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri 
 2. İklim geçişi için sektörler arası çözümler
 3. Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı
 4. Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı
 5. Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler
 6. Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Mobilite hizmetleri


Beklenen sonuçlar

 • İleri iklim bilimleri, iklim değişikliğine karşı yol haritaları, müdahaleler (azaltma ve uyum) ve davranışsal dönüşümler aracılığıyla iklim nötr ve dirençli bir toplum ile ekonomiye geçişin sağlanması, 
 • Enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi ve ortak çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğe temiz ve sürdürülebilir geçişinin sağlaması
 • Yüksek performanslı yenilenebilir enerji çözümlerine dayalı akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için yeni çözümler üretilmesi, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji temini
 • Temiz enerji sistemleri ve geçişleri aracılığıyla herkes için verimli ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması
 • AB taşımacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken, tüm ulaşım türlerinde temiz çözümlerle iklime zarar vermeyen ve çevre dostu hareketliliğin desteklenmesi 
 • Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde güvenli ve kapsayıcı iklim nötr ve sürdürülebilir hareketlilik sistemleri 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Avrupa Teknoloji ve Yenilik Platformlarının faaliyetlerine ve Stratejik Enerji Teknoloji Planının teknoloji alanlarına destek 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
2 Enerji sektöründe uygulama için gelişmiş Güç Elektroniğinin gösterimi 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
3 Birlikte çalışabilirlik topluluğu 24 Haziran 2021 19 Ocak 2021
4 Toprakta bol miktarda bulunan malzemelerle düşük maliyetli üretimi hedefleyen yeni tandem, yüksek verimli Fotovoltaik teknolojiler 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
5 Enerji Sektörü Entegrasyonu: Enerji sistemlerini maliyet açısından optimize edilmiş ve esnek bir enerji sistemleri sistemine bütünleştirmek ve birleştirmek 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
6 Yenilenebilir enerji sistemlerinin Pazar Alım Önlemleri 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
7 Tasarım gereği elektrik sistemi güvenilirliği ve esnekliği: Yüksek Gerilim, Doğru Akım tabanlı sistemler ve çözümler 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
8 Şebeke Oluşturma Yeteneğine sahip Çok Satıcılı Çok Terminalli Yüksek Gerilim, Doğru Akımın Gerçek Zamanlı Göstericisinin gösterimi için temel oluşturma: Koordineli eylem 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
9 Avrupa Jeolojik Hizmetlerinin faaliyetlerine destek 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
10 Süper iletken sistemlerin ve elipslerin gösterilmesi 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
11 Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolamanın merkezlerde ve kümelerde, bilgi paylaşımı faaliyetleri de dâhil olmak üzere bütünleşmesi 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
12 CO2 elde etme maliyetinin düşürülmesi (yeni veya geliştirilmiş teknolojiler) 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
13 Yerel enerji ekosistemlerinin dijitalleşmeyle ilgili teknik bilgilerinin güçlendirilmesi 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
14 Şebeke güvenilirliği ve esnekliği: Güvenlik açıkları, arızalar, riskler ve mahremiyet için önlemler 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
15 Tüketicilere yönelik bütünleşmiş sektör hizmetlerine dayalı olarak artan enerji sistemi esnekliği (DSO'lar ve TSO'lar tarafından sistem yönetimine fayda sağlayan) 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
16 Yenilenebilir enerji ve yenilenebilir yakıt teknolojileri için sürdürülebilirlik ve eğitim yönleri     24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
17 Gerçek deniz koşullarında deneyimi artırmak için dalga enerjisi cihazlarının gösterilmesi 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
18 Temiz Enerji Geçişi 24 Haziran 2021 05 Ocak 2022
19 Ortak bir Avrupa enerji veri alanı için zemin oluşturmak 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
20 Ömrünü tamamlamış PV modüllerinin geri dönüştürülmesi 6 Eylül 20222 10 Ocak 2023
21 Enerji taşıyıcı ve yakıt olarak yenilikçi biyo-metan üretimi 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
22 Gizli hidroelektrik için hidroelektrik ekipmanının geliştirilmesi 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
23 Konsantre güneş enerjisi santralleri ve/veya konsantre güneş enerjisi tesisatları için yenilikçi bileşenler ve/veya alt sistemler 6 Eylül 20222 10 Ocak 2023
24 Verimli ve dairesel yapay fotosentez 6 Eylül 20222 10 Ocak 2023
25 Mevcut hidroelektrik işletmesi ve bakımı için dijital çözümlerin geliştirilmesi 6 Eylül 20222 10 Ocak 2023
26 Uluslararası yenilenebilir enerji değer zincirlerinde sinerjileri tanımlamak için dijital çözümler 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
27 Yeni nesil yenilenebilir enerji teknolojileri 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
28 Mevcut endüstriyel tesisleri kullanan uygun maliyetli gelişmiş biyoyakıt teknolojilerinin gösterilmesi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
29 Yüzer PV ve okyanus enerjisi cihazları için yenilikçi temeller, yüzer altyapılar ve bağlantı sistemleri 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
30 Yenilenebilir enerjinin karbon nötr yakıtlara hibrit katalitik dönüşümü 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
31 Karbon negatif sürdürülebilir biyoyakıt üretimi 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
32 Doğal ve sosyal çevrede rüzgâr enerjisi 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
33 AU-EU Su Enerji Gıda Nexus 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
34 Kararlı yüksek performanslı Perovskite Fotovoltaik 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
35 Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama ile karbondan arındırma endüstrisi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
36 Solar yakıt teknolojileri ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki teknolojik ara-yüzler 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
37 Tarım ve ormancılıkta yenilenebilir enerji kullanımı 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
38 Sürdürülebilir biyoyakıtları büyütmek için en iyi uluslararası uygulama 6 Eylül 2022 10 Ocak 2023
39 Düşük değerli biyojenik kalıntılardan ve atıklardan yanma ve gazlaştırma sistemlerinin endüstriyel kullanımı için verimli ve düşük emisyonlu teknolojiler 6 Eylül 2022 10 Ocak 2023
40 Yenilikçi depolama biçimlerinin ve bunların başarılı bir şekilde işletilmesinin ve yenilikçi enerji sistemlerine ve şebeke mimarilerine bütünleşmeni gösterilmesi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
41 Yeni Agro-Fotovoltaik sistemler 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
42 Rüzgâr enerjisi teknolojisinin genel döngüselliğini artırmak ve kritik hammaddelerin birincil kullanımını azaltmak için yenilikçi malzemelerin, tedarik döngülerinin, geri dönüşüm teknolojilerinin gösterilmesi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
43 Yüksek verimliliği hedefleyen Yeni İnce Film teknolojileri 6 Eylül 2022 10 Ocak 2023
44 Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine yeni yaklaşımlar 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
45 Biyolojik kökenli olmayan alg ve yenilenebilir yakıtların geliştirilmesi 6 Eylül 2022 10 Ocak 2023
46 Termal enerji depolama çözümleri 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
47 Yenilenebilir enerjilerden ısıtma için yenilikçi yenilenebilir enerji taşıyıcı üretimi 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
48 Gelişmiş biyoyakıt ve biyolojik olmayan yenilenebilir yakıt üretimi için eksiksiz değer zincirlerinin gösterilmesi 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
49 Dağıtılmış enerji depolama kullanan esneklik hizmetleri için birlikte çalışabilir çözümler 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
50 Sektörler arası uyumlu bir enerji ekosistemi için tekrarlanabilir çözümler 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
51 Değişken yenilenebilir elektrik fazlası ve enerji tüketen sektörlerden kaynaklanan karbon emisyonlarından yenilenebilir enerji taşıyıcıları 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
52 Gelgit enerjisi cihazları için yenilikçi rotor, kanatlar ve kontrol sistemlerinin gösterimi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
53 Şebekeden bağımsız uygulamalarda sistem yönetimi ve yenilenebilir depolama için yenilikçi tak ve çalıştır çözümlerinin gösterilmesi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
54 Gelişmiş Entegre PV üretimi 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
55 Derin sular ve farklı deniz havzaları (Akdeniz, Karadeniz, Baltık Denizi, Kuzeydoğu Atlantik Okyanusu) için optimize edilmiş yüzer rüzgâr enerjisi dağıtımında yenilik 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
56 Biyojenik kalıntı ve atıkların kullanımına geçiş için büyük ölçekli CHP teknolojilerinin gösterilmesi 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
57 Enerji sistemi modelleme, optimizasyon ve planlama araçları 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
58 AU-EU Enerji Sistemi Modellemesi 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
59 Çok Satıcılı Çok Terminalli VSC-Şebeke Oluşturma Özelliğine Sahip Yüksek Gerilim Doğru Akımının Gerçek Zamanlı Göstericisi (açık deniz stratejisini desteklemek için) 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
60 Entegre rüzgâr çiftliği kontrolü 6 Eylül 2022 10 Ocak 2023
61 Kimya endüstrisinin süreç enerji taleplerine doğrudan yenilenebilir enerjinin entegrasyonu 26 Mayıs 2022 27 Ekim 2022
62 Enerji sistemi için enerji depolaması sağlamak için yüksek sıcaklıktaki jeotermal rezervuarların kullanımını göstermek 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
63 Tüketicilerin enerji piyasasındaki eylemlerini desteklemek ve onları üreten tüketiciler, topluluklar ve enerji faaliyetlerine aktif katılımın diğer aktif biçimleri olarak hareket etmeye yönlendirmek 14 Ekim 2021 26 Nisan 2022
64 Güç üretimi için rüzgârın atmosferik akışının fiziği ve aerodinamiği 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
65 Daha sürdürülebilir jeotermal enerji için çözümler 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
66 Uygun maliyetli mikro CHP ve hibrit ısıtma sistemleri 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022
67 Alternatif ve yenilikçi PV teknolojileri için gösteri pilot hatları (Novel c-Si tandem, ince film tandem, yüzel, CPV, vb.) 2 Eylül 2021 23 Şubat 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpcem@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to greenhouse gas neutrality of the energy and mobility sectors by 2050 at the latest (as well as that of other sectors not covered by this cluster), while boosting their competitiveness, resilience, and utility for citizens and society. 

Activities of this work programme support the implementation of the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. By creating more jobs, accelerating economic and social transformation, faster digitalisation and by generating innovation-based and inclusive growth, activities will aid Europe’s recovery in the wake of the Covid-19 crisis, contributing directly to the Commission priorities of a European Green Deal, a Europe fit for the digital age, and an economy that works for the people. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods


Expected Impact 

 • Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations
 • Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions
 • More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions
 • Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition
 • Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector
 • Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.517.000.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Support to the activities of the ETIPs and technology areas of the SET Plan 24 June 2021 05 January 2022
2 Demonstration of advanced Power Electronics for application in the energy sector 24 June 2021 05 January 2022 
3 Interoperability community 24 June 2021 19 October 2021 
4 Novel tandem, high efficiency Photovoltaic technologies targeting low cost production with earth abundant materials 24 June 2021 05 January 2022
5 Energy Sector Integration: Integrating and combining energy systems to a cost-optimised and flexible energy system of systems 24 June 2021 05 January 2022 
6 Market Uptake Measures of renewable energy systems 24 June 2021 05 January 2022
7 Electricity system reliability and resilience by design: High-Voltage, Direct Current (HVDC)-based systems and solutions 24 June 2021 05 January 2022 
8 Laying down the basis for the demonstration of a Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi-Terminal HVDC with Grid Forming Capability: Coordinated action 24 June 2021 19 October 2021
9 Support to the activities of the European Geological Services 24 June 2021 05 January 2022 
10 Demonstration of superconducting systems and elpipes 24 June 2021 05 January 2022 
11 Integration of CCUS in hubs and clusters, including knowledge sharing activities 24 June 2021 05 January 2022
12 Cost reduction of CO2 capture (new or improved technologies) 24 June 2021 05 January 2022
13 Reinforcing digitalisation related know how of local energy ecosystems 24 June 2021 05 January 2022
14 Reliability and resilience of the grid: Measures for vulnerabilities, failures, risks and privacy 24 June 2021 05 January 2022 
15 Increasing energy system flexibility based on sector-integration services to consumers (that benefits system management by DSOs and TSOs) 24 June 2021 05 January 2022
16 Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel technologies 24 June 2021 05 January 2022
17 Demonstration of wave energy devices to increase experience in real sea condition 24 June 2021 05 January 2022
18 Clean Energy Transition 24 June 2021 19 October 2021 
19 Establish the grounds for a common European energy data space 24 June 2021 19 October 2021
20 Recycling end of life PV modules 06 September 2022 10 January 2023
21 Innovative biome-thane production as an energy carrier and a fuel 02 September 2021 23 February 2022 
22 Development of hydropower equipment for hidden hydropower 02 September 2021 23 February 2022
23 Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations 06 September 2022 10 January 2023
24 Efficient and circular artificial photosynthesis 06 September 2022 10 January 2023
25 Development of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance 06 September 2022 10 January 2023
26 Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains 26 May 2022 27 October 2022
27 Next generation of renewable energy technologies 02 September 2021 23 February 2022
28 Demonstration of cost-effective advanced biofuel technologies utilizing existing industrial plants 14 October 2021 26 April 2022
29 Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices 02 September 2021 23 February 2022
30 Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels 02 September 2021 23 February 2022
31 Carbon-negative sustainable biofuel production 02 September 2021 23 February 2022 
32 Wind energy in the natural and social environment 02 September 2021 23 February 2022
33 AU-EU Water Energy Food Nexus 02 September 2021 23 February 2022 
34 Stable high-performance Perovskite Photovoltaics 02 September 2021 23 February 2022
35 Decarbonising industry with CCUS 14 October 2021 26 April 2022
36 Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables 26 May 2022 27 October 2022
37 Renewable energy incorporation in agriculture and forestry 26 May 2022 27 October 2022 
38 Best international practice for scaling up sustainable biofuels 06 September 2022 10 January 2023 
39 Efficient and low-emission technologies for industrial use of combustion and gasification systems from low-value biogenic residues and wastes 06 September 2022 10 January 2023
40 Demonstration of innovative forms of storage and their successful operation and integration into innovative energy systems and grid architectures 14 October 2021 26 April 2022 
41 Novel Agro-Photovoltaic systems 14 October 2021 26 April 2022 
42 Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy technology and to reduce the primary use of critical raw materials 14 October 2021 26 April 2022
43 Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies 06 September 2022 10 January 2023
44 Novel approaches to concentrated solar power (CSP) 02 September 2021 23 February 2022 
45 Development of algal and renewable fuels of non-biological origin 06 September 2022 10 January 2023
46 Thermal energy storage solutions 14 October 2021 26 April 2022 
47 Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies 26 May 2022 27 October 2022 
48 Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production 26 May 2022 27 October 2022 
49 Interoperable solutions for flexibility services using distributed energy storage 14 October 2021 26 April 2022
50 Replicable solutions for a cross sector compliant energy ecosystem 14 October 2021 26 April 2022
51 Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors 26 May 2022 27 October 2022
52 Demonstration of innovative rotor, blades and control systems for tidal energy devices 14 October 2021 26 April 2022 
53 Demonstration of innovative plug-and play solutions for system management and renewables storage in off-grid applications 14 October 2021 26 April 2022 
54 Advanced manufacturing of Integrated PV 14 October 2021 26 April 2022
55 Innovation on floating wind energy deployment optimized for deep waters and different sea basins (Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, North-east Atlantic Ocean) 02 September 2021 23 February 2022
56 Demonstration of large-scale CHP technologies for a shift to the use of biogenic residues and wastes 02 September 2021 23 February 2022
57 Energy system modelling, optimisation and planning tools 14 October 2021 26 April 2022
58 AU-EU Energy System Modelling 26 May 2022 27 October 2022
59 Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi-Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the offshore strategy) 14 October 2021 26 April 2022 
60 Integrated wind farm control 06 September 2022 10 January 2023