HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 4 – Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 4 – Efficient, sustainable and inclusive energy use
Bütçe
1.517.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
24/01/2023

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; böylelikle Avrupa'nın Covid-19 krizi sonrasında toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri 
 2. İklim geçişi için sektörler arası çözümler
 3. Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı
 4. Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı
 5. Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler
 6. Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Mobilite hizmetleri


Beklenen sonuçlar

 • İleri iklim bilimleri, iklim değişikliğine karşı yol haritaları, müdahaleler (azaltma ve uyum) ve davranışsal dönüşümler aracılığıyla iklim nötr ve dirençli bir toplum ile ekonomiye geçişin sağlanması, 
 • Enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi ve ortak çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğe temiz ve sürdürülebilir geçiş sağlaması
 • Yüksek performanslı yenilenebilir enerji çözümlerine dayalı akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için yeni çözümler üretilmesi, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji temini
 • Temiz enerji sistemleri ve geçişleri aracılığıyla herkes için verimli ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması
 • AB taşımacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken, tüm ulaşım türlerinde temiz çözümlerle iklime zarar vermeyen ve çevre dostu hareketliliğin desteklenmesi 
 • Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde güvenli ve kapsayıcı iklim nötr ve sürdürülebilir hareketlilik sistemleri 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Organik Rankine çevrimlerine dayalı endüstriyel fazlalık (atık) Isı-Güç dönüşümü 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
2 Bina stoğu enerji performansının gelişmiş veri odaklı izlenmesi 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
3 90 - 160°C aralığında besleme sıcaklığı ile ısı yükseltme teknolojilerinin tam ölçekli gösterimi 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
4 Enerji verimli binalar için derin yenileme iş akışlarının endüstrileştirilmesi 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
5 Gelişmiş enerji performansı değerlendirmesi ve sertifikasyonu 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
6 İklim adaptasyonu için yapılı çevrenin dayanıklılığını, hazırlığını ve yanıt verme durumunu iyileştirmek için tasarımlar, malzemeler ve çözümler (Built4People) 6 Eylül 2022 24 Ocak 2023
7 Daha iyi enerji performansı için daha akıllı binalar 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
8 Açık, erişilebilir, kapsayıcı, dayanıklı ve düşük emisyonlu kültürel miras için sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan çözümler: önleme, izleme, yönetim, bakım ve yenileme (Built4People) 6 Eylül 2022 24 Ocak 2023
9 Azaltılmış yerleşik enerji / karbon, yüksek yaşam döngüsü performansı ve düşük yaşam döngüsü maliyetleri ile daha sürdürülebilir binalar (Built4People) 6 Eylül 2022 24 Ocak 2023
10 150-250°C aralığında besleme sıcaklığına sahip ısı yükseltme teknolojilerinin geliştirilmesi ve pilot gösterimi 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
11 Düşük karbon ayak izine sahip yaşam tarzlarına ve işletmelere olanak tanıyan yaşam alanlarının sürdürülebilir, esnek, kapsayıcı ve erişilebilir yenilenmesi için çözümler (Built4People) 6 Eylül 2022 24 Ocak 2023
12 Enerji verimli konut binalarında talep yanıtı 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
13 Uygun maliyetli, sürdürülebilir çok işlevli ve/veya prefabrike bütünsel yenileme paketleri, RES'i entegre eder ve yeniden kullanılmış ve geri dönüştürülmüş malzemeleri içerir (Built4People) 2 Eylül 2021 25 Ocak 2022
14 Endüstriyel uygulamalar için yüksek sıcaklıkta termal depolamanın geliştirilmesi 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
15 Akıllı şebekeye hazır ve akıllı şebekeye hazır, aktif hizmet düğümleri olarak hareket eden binalar (Built4People) 6 Eylül 2022 24 Ocak 2023
16 Yenilenebilir yoğun, enerji pozitif evler 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
17 Performans garantili binalar için bütünleşmiş teknoloji çözümlerinin gösterilmesi (Built4People) 2 Eylül 2021 25 Ocak 2022
18 Yeni Avrupa Bauhaus'a (Built4People) bir katkı olarak, yapılı çevrede sürdürülebilirlik, kalite, döngüsellik ve sosyal içermeye yönelik yenilik alımı için Avrupa koordinasyonunu ve değişiminin güçlendirilmesi 2 Eylül 2021 25 Ocak 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpcem@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to greenhouse gas neutrality of the energy and mobility sectors by 2050 at the latest (as well as that of other sectors not covered by this cluster), while boosting their competitiveness, resilience, and utility for citizens and society. 

Activities of this work programme support the implementation of the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. By creating more jobs, accelerating economic and social transformation, faster digitalisation and by generating innovation-based and inclusive growth, activities will aid Europe’s recovery in the wake of the Covid-19 crisis, contributing directly to the Commission priorities of a European Green Deal, a Europe fit for the digital age, and an economy that works for the people. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods


Expected Impact 

 • Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations
 • Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions
 • More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions
 • Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition
 • Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector
 • Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.517.000.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Industrial excess (waste) Heat-to-Power conversion based on organic Rankine cycles 24 June 2021 19 October 2021
2 Advanced data-driven monitoring of building stock energy performance 24 June 2021 19 October 2021
3 Full-scale demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 90 - 160°C 24 June 2021 19 October 2021 
4 Industrialisation of deep renovation workflows for energy-efficient buildings 24 June 2021 19 October 2021
5 Advanced energy performance assessment and certification 24 June 2021 19 October 2021 
6 Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) 06 September 2022 24 January 2023
7 Smarter buildings for better energy performance 28 April 2022 06 September 2022 
8 Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) 06 September 2022 24 January 2023
9 More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) 06 September 2022 24 January 2023
10 Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C 28 April 2022 06 September 2022
11 Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) 06 September 2022 24 January 2023 
12 Demand response in energy-efficient residential buildings 28 April 2022 06 September 2022
13 Cost-effective, sustainable multi-functional and/or prefabricated holistic renovation packages, integrating RES and including re-used and recycled materials (Built4People) 02 September 2021 25 January 2022 
14 Development of high temperature thermal storage for industrial applications 28 April 2022 06 September 2022
15 Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) 06 September 2022 24 January 2023
16 Renewable-intensive, energy positive homes 28 April 2022 06 September 2022
17 Demonstrating integrated technology solutions for buildings with performance guarantees (Built4People) 02 September 2021 25 January 2022 
18 Strengthening European coordination and exchange for innovation uptake towards sustainability, quality, circularity and social inclusion in the built environment as a contribution to the new European Bauhaus (Built4People) 02 September 2021 25 January 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpcem@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı05.07.2021 Pazartesi