HİBE & FONLAR

Tek Pazar Programı İstikrarlı borç danışmanlığı hizmetlerini teşvik etmeye yönelik eylemler için hibeler

Hibe Başlığı (İngilizce)
Single Market Programme Grants for actions for promoting stable debt advice services
Bütçe
780.000 Avro
Sektör
REKABETÇİLİK VE KOBİler, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
01/09/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrının amacı, borç danışmanlığı hizmetlerinin mevcudiyetinin ve kalitesinin hâlihazırda yetersiz, elverişsiz veya tamamen eksik olduğu bazı Üye Devletlerde, tüketicilerin borç danışmanlığı hizmetlerine istikrarlı bir temelde erişimini kolaylaştırmaktır.


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Potansiyel ve aktif borç danışmanları arasında en iyi uygulama ve bilgi alışverişi için etkinliklerin düzenlenmesi;
 • Borç danışmanlığı hizmetleri sağlamaya yönelik istikrarlı yapıları oluşturmak ve/veya güçlendirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaya koymayı amaçlayan araştırma, proje ve eylem planlarının geliştirilmesi;
 • İstikrarlı borç danışmanlığı hizmetlerini devreye sokmak için ihtiyaç duyulan temel işlevsel yapıları sağlayabilecek olası ilgili kuruluşlara yöneliktir


Beklenen Sonuçlar

Bu çağrı kapsamında beklenen, borç danışmanlığı hizmetleri sağlamak için ihtiyaç duyulan diğer yapıların yanı sıra, gerekli yapıların oluşturulması veya güçlendirilmesinin bir sonucu olarak, tüketicilerin borç danışmanlığı hizmetlerine erişebilirliklerinin ve bu hizmetlerin kalitesinin artmasıdır.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar): 

 • Tüzel kişiler olması:
  • Kamu kurumları
  • STK'lar, hayır kurumları, Tüketici dernekleri gibi kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar
  • Finansal danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren, temel/profesyonel faaliyeti, aşırı borçlu kişiler veya haneler lehine borç danışmanlığı sağlanması ile çıkar çatışması içinde olmayan mikro veya küçük ölçekli işletmeler

• uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:

 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB üyesi olmayan ülkeler:
  • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programına katılan ülkeler (katılımcı ülkelerin listesi) veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Başvurular, Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrının bütçesi 780.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 22/06/2021
Son başvuru tarihi 1 Eylül 2021 – 17:00 (Brüksel saati)
Değerlendirme Eylül – Ekim 2021
Değerlendirme sonuçlarının bilgilendirilmesi Ekim – Kasım 2021
Kontratların imzalanması Kasım – Aralık 2021


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The aim of this call for proposals is to facilitate the consumers' access to debt-advice services in a stable base in a number of Member States where the availability and the quality of debt-advice services is currently insufficient, inadequate or completely lacking.


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • The organisation of events for the exchange of best practices and knowledge among potential and active debt-advisors;
 • The development of research, projects and action plans aimed at putting in place the activities necessary to create and/or reinforce the stable structures addressed to provide debt-advice services
 • Addressed to the possible interested bodies that can provide the basic functional structures needed to put in place stable debt-advice services;
 • Addressed to train the possible future debt-advisors, in order to dispose of a critical mass of operators, in condition to start the service on a stable and continuative basis


Expected Impact

The expected result of these actions is an increased accessibility of debt-advice services to consumers and an improved quality of these services, as a result of the creation or the reinforcement of the necessary structures, including among others, needed to provide debt-advice services.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 • be legal entities: 
 • public bodies  
 • private non-profit bodies such as NGOs, charities, Consumer associations
 • micro or small-sized enterprises operating in the sector of financial advice, whose core/professional activity is not in conflict of interest with the provision of debt advice in favour of over-indebted persons or households
 • be established in one of the eligible countries:
  • EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs) 
  • non-EU countries:
   • listed EEA countries and countries participating to the Single Market Programme (list of participating countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Proposals must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessible via the Topic page in the Search Funding & Tenders section).


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 780.000


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 22/06/2021
Call Closing 1 September 2021 – 17:00 (Brussels time)
Evaluation   September – October 2021
Information on evaluation results October – November 2021
GA Signature November – December 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

For more information please click here

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: KOSGEB

For your questions and inquiries please contact: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı05.07.2021 Pazartesi