HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 3 – Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 3 – Circular economy and bioeconomy sectors
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler


Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Yüksek değerli uygulamalar için sürdürülebilir ve sıfır Dolaylı Arazi Kullanım Değişikliği üretim sistemleri için kapalı biyokütle çözümleri 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
2 Gelişen bir Avrupa mavi biyoekonomisi için alglerin potansiyelini ortaya çıkarmak 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
3 Endüstriyel uygulamalar için yeni, bitki dışı biyokütle besleme stokları 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
4 Tekstil, plastik ve/veya elektronik değer zincirlerinde döngüselliğin artırılması 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
5 Aşırı paketleme ve tek kullanımlık plastikler ve ilgili mikroplastik kirliliğine yenilikçi çözümler 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
6 Biyo-tabanlı yenilik ve çevresel uygulamalar için mikrobiyomlar 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
7 Dairesel Şehirler ve Bölgeler Girişimi'nin proje geliştirme yardımı 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
8 Dairesel Şehirler ve Bölgeler Girişimi'nin dairesel sistemik çözümleri 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
9 Avrupa kırsal alanlarında kapsayıcı küçük ölçekli biyo-tabanlı çözümlerin yaygınlaştırılması 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
10 Döngüsel ve sürdürülebilir biyo-tabanlı çözümler için tarımsal kalıntı ve atıkların potansiyelini ortaya çıkarmak için AB-Çin uluslararası işbirliği 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
11 Biyolojik kaynakları araştırmak, anlamak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için yaşam bilimleri ve dijital teknolojilerle yakınlaşması 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
12 Döngüsel Şehirler ve Bölgeler Girişimi'nin proje geliştirme yardımı 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
13 Sürdürülebilir endüstriyel hammaddeler ve ilgili değer zincirleri için marjinal araziler ve iklime dayanıklı ve biyolojik çeşitlilik dostu ürünler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
14 Avrupa orman temelli araştırma ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
15 Sağlıklı bir okyanus ve sürdürülebilir bir mavi biyoekonomi için deniz mikrobiyomu 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
16 Orman temelli sektörde dijital devrimden yararlanmak 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
17 Ekstrem ortamları keşfetmek: biyo-tabanlı inovasyon için moleküler düzeyde yeni adaptasyon stratejileri 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
18 Tarımsal üretim sistemlerinin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin artırılması yoluyla biyo-tabanlı sektörler için hammadde sağlanmasında ekonomik, çevresel ve sosyal sinerjileri en üst düzeye çıkarmak 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
19 Doğrusal fosil tabanlı sistemlerden sürdürülebilir döngüsel biyo-tabanlı sistemlere geçişin faydaları 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
20 Sürdürülebilir biyolojik olarak parçalanabilen yeni biyolojik bazlı plastikler: plastiklerin sürdürülebilirliği ve kullanım ömrü sonu seçenekleri için yenilik 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
21 Binalarda ve inşaat sektöründe döngüsellik için bütünleşmiş çözümler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
22 Fotosentez yeniden gözden geçirildi: iklim acil durumu, “kirlilik ve sıfır emisyon” sorunu ve endüstriyel uygulama 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

In this work programme, 7 destinations are identified as; 

 1. Biodiversity and ecosystem services
 2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, ocean and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal


Expected Impact 

 • Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
 • Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food, 
 • minimising pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
 • Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
 • Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
 • Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
 • Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
 • Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is EUR 1.020.530.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Contained biomass solutions for sustainable and zero-Indirect Land Use Change (ILUC) production systems for high value applications 22 June 2021 06 October 2021
2 Unlocking the potential of algae for a thriving European blue bioeconomy 22 June 2021 06 October 2021
3 Novel, non-plant biomass feedstocks for industrial applications 22 June 2021 06 October 2021
4 Increasing the circularity in textiles, plastics and/or electronics value chains 22 June 2021 06 October 2021
5 Innovative solutions to over-packaging and single-use plastics, and related microplastic pollution 22 June 2021 06 October 2021
6 Microbiomes for bio-based innovation and environmental applications 22 June 2021 06 October 2021
7 Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA) 22 June 2021 06 October 2021
8 Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutions 22 June 2021 06 October 2021
9 Mainstreaming inclusive small-scale bio-based solutions in European rural areas 22 June 2021 06 October 2021 
10 EU-China international cooperation on unlocking the potential of agricultural residues and wastes for circular and sustainable bio-based solutions 28 October 2021 15 February 2022
11 Life sciences and their convergence with digital technologies for prospecting, understanding and sustainably using biological resources 28 October 2021 15 February 2022
12 Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA) 28 October 2021 15 February 2022
13 Marginal lands and climate-resilient and biodiversity-friendly crops for sustainable industrial feedstocks and related value chains 28 October 2021 15 February 2022
14 Strengthening the European forest-based research and innovation ecosystem 28 October 2021 15 February 2022
15 Marine microbiome for a healthy ocean and a sustainable blue bioeconomy 28 October 2021 15 February 2022
16 Harnessing the digital revolution in the forest-based sector 28 October 2021 15 February 2022
17 Exploring extreme environments: novel adaptation strategies at molecular level for bio-based innovation 28 October 2021 15 February 2022
18 Maximising economic, environmental and social synergies in the provision of feedstock for bio-based sectors through diversification and increased sustainability of agricultural production systems 28 October 2021 15 February 2022 
19 Benefits of the transition towards sustainable circular bio-based systems from linear fossil-based 28 October 2021 15 February 2022
20 Sustainable biodegradable novel bio-based plastics: innovation for sustainability and end-of-life options of plastics 28 October 2021 15 February 2022
21 Integrated solutions for circularity in buildings and the construction sector 28 October 2021 15 February 2022
22 Photosynthesis revisited: climate emergency, “no pollution and zero-emission” challenge and industrial application 28 October 2021 15 February 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı12.07.2021 Pazartesi