HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 4 – Temiz çevre ve sıfır kirlilik

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 4 – Clean environment and zero pollution
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler


Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve  sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Biyo-tabanlı sektörlerdeki endüstriyel süreçlerin çevresel performansının arttırılması: inşaat, ağaç işleri, tekstil, kâğıt hamuru, kâğıt ve biyo-kimyasallar 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
2 Sıfır kirli denizlere ve okyanuslara ulaşmak 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
3 Tarımda besin bütçesinin optimizasyonu 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
4 Küresel/yerel ölçekte alternatif gübreleme ürünlerinin çevresel etkileri ve takasları. 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
5 Yeni genomik teknikler: faydaları ve riskleri anlamak – biyo-tabanlı yeniliğe odaklanmak 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
6 Kentsel su akışında yaygın kirliliğin önlenmesi ve yönetimi 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
7 Çevre hizmetleri: toprak, tortu ve su için geliştirilmiş biyolojik iyileştirme ve canlandırma stratejileri 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
8 Güvenli ekolojik sınırlar içinde bölgesel azot ve fosfor yükü azaltma yaklaşımı 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
9 Biyolojik kaynakların üretimi ve biyo-tabanlı sistemlerde ticareti için çevresel sürdürülebilirlik kriterleri: etkiler ve değiş tokuşlar 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
10 Biyo-tabanlı sistemler için uluslararası ve AB sürdürülebilirlik sertifika programları 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
11 Yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesi ve kalitesinin küresel ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı korunması 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
12 Kırsal/kıyı ve kentsel/endüstriyel ortamların ara-yüzünde nitrojen ve fosfor emisyonlarını sınırlamak için yenilikçi yönetişim çözümlerinin pilot uygulaması 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
13 Tarımda besin yönetimi için doğaya dayalı çözümler konusunda AB-Çin uluslararası işbirliği 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
14 Su kaynaklarını kirliliğe karşı koruyarak içme suyu kalitesini güvence altına almak, yenilikçi izleme ve arıtma çözümleri sunmak ve güvenli dağıtımı sağlamak              28 Ekim 2021 15 Şubat 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

In this work programme, 7 destinations are identified as; 

 1. Biodiversity and ecosystem services
 2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, ocean and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal


Expected Impact 

 • Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
 • Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food, 
 • minimising pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
 • Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
 • Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
 • Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
 • Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
 • Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is EUR 1.020.530.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors: construction, woodworking, textiles, pulp and paper and bio-chemicals 22 June 2021 06 October 2021
2 Achieving zero polluted seas and ocean 22 June 2021 06 October 2021
3 Optimisation of nutrient budget in agriculture 22 June 2021 06 October 2021
4 Environmental impacts and trade-offs of alternative fertilising products at global/local scale. 22 June 2021 06 October 2021
5 New genomic techniques (NGT): understanding benefits and risks – focus on bio-based innovation 22 June 2021 06 October 2021
6 Preventing and managing diffuse pollution in urban water runoff 22 June 2021 06 October 2021 
7 Environmental services: improved bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water 22 June 2021 06 October 2021
8 Regional nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological boundaries 22 June 2021 06 October 2021
9 Environmental sustainability criteria for biological resources production and trade in bio-based systems: impacts and trade-offs 22 June 2021 06 October 2021
10 International and EU sustainability certification schemes for bio-based systems 22 June 2021 06 October 2021
11 Preventing groundwater contamination and protecting its quality against harmful impacts of global and climate change 28 October 2021 15 February 2022
12 Piloting innovative governance solutions to limit nitrogen and phosphorus emissions at the interface of rural/coastal and urban/industrial environments 28 October 2021 15 February 2022
13 EU-China international cooperation on nature-based solutions for nutrient management in agriculture 28 October 2021 15 February 2022
14 Securing drinking water quality by protecting water sources against pollution, providing innovative monitoring and treatment solutions and ensuring safe distribution 28 October 2021 15 February 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı12.07.2021 Pazartesi