HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 5 - İklim eylemi için kara, okyanus ve su

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 5 – Land, ocean and water for climate action
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler


Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Ormanların dayanıklılığını artırma konusunda AB-Çin uluslararası işbirliği 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
2 (Tarımsal) toprak karbonu üzerine Uluslararası Araştırma Konsorsiyumu 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
3 İklim, biyoçeşitlilik ve çiftçilik sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için tarımsal ormancılık 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
4 Gezegen için Avrupa Ortaklığı Su Güvenliği  22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
5 İklim değişikliğini hafifletme kapasiteleri, yaşlı ormanlar da dâhil olmak üzere AB ormanları hakkında bilime dayalı bilgiyi geliştirmek 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
6 İklim değişikliğinin azaltılması, dayanıklı tarımsal üretim ve gelişmiş biyoçeşitlilik için agroekolojik yaklaşımlar 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
7 İklim değişikliği altında esnek hayvancılık sistemleri 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
8 Pilot çiftlikleri birbirine bağlayan iklim-akıllı tarım hakkında gösterge ağı 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
9 Su kaynaklarının mevcudiyetinin daha iyi anlaşılması, gözlemlenmesi ve izlenmesi 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
10 Bölgesel ve küresel iklim değişikliğini yönlendiren kilit okyanus ve kutup süreçleri 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
11 Ormancılık - Avrupa iklim değişikliği etkileri gözlemevi ve iklim akıllı restorasyon pilotlarının gösterge ağı 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
12 Tarımsal üretimin dayanıklılığını teşvik etmek: değişikliklerin gözlemlenmesinden dayanıklılık stratejilerinin geliştirilmesine 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
13 Okyanus karbon döngüsünü anlamak 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
14 İklime duyarlı su tahsis sistemleri ve ekonomik araçlar 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
15 İklime duyarlı tarım konusunda tanıtım ağı – danışmanlık hizmetlerinin rolünü artırma 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

In this work programme, 7 destinations are identified as; 

 1. Biodiversity and ecosystem services
 2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, ocean and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal


Expected Impact 

 • Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
 • Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food, 
 • Minimizing pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
 • Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
 • Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
 • Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
 • Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
 • Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is EUR 1.020.530.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 EU-China international cooperation on increasing the resilience of forests 22 June 2021 06 October 2021
2 International Research Consortium on (agricultural) soil carbon 22 June 2021 06 October 2021
3 Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals 22 June 2021 06 October 2021
4 European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) 22 June 2021 06 October 2021
5 Enhancing science-based knowledge on EU forests’, including old-growth forests, capacities to mitigate climate change 22 June 2021 06 October 2021
6 Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural production and enhanced biodiversity 22 June 2021 06 October 2021
7 Resilient livestock farming systems under climate change 22 June 2021 06 October 2021
8 Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms 22 June 2021 06 October 2021
9 Improved understanding, observation and monitoring of water resources availability 22 June 2021 06 October 2021 
10 Key oceanic and polar processes driving regional & global climate change 22 June 2021 06 October 2021 
11 Forestry - European observatory of climate change impacts and demonstration network of climate smart restoration pilots 28 October 2021 15 February 2022 
12 Fostering the resilience of agricultural production: from observation of changes to the development of resilience strategies 28 October 2021 15 February 2022 
13 Understanding the oceanic carbon cycle 28 October 2021 15 February 2022 
14 Climate sensitive water allocation systems and economic instruments 28 October 2021 15 February 2022 
15 Demonstration network on climate-smart farming – boosting the role of advisory services 28 October 2021 15 February 2022 

 

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı12.07.2021 Pazartesi