HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 7 - Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 7 – Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler


Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önlemleri yoluyla Avrupalı ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde çevresel gözlem bilgilerinin toplanmasını ve erişilebilirliğini/kullanılabilirliğini destekleyecek araçlar 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
2 SCAR öngörüsü de dahil olmak üzere ulusal ve AB araştırma ve yenilik gündemleri arasında stratejik tavsiye ve sinerjiyi teşvik etmek 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
3 Biyoekonomi stratejileri ve/veya eylem planları geliştirmek üzere Üye Devletleri desteklemek için döngüsel ve sürdürülebilir biyoekonomi bilincini artırmak 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
4 AB genelinde ortak yaratıcı bir süreçte ulusal AKIS organizasyonunu geliştirmek 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
5 Yenilikçi biyo tabanlı iş modelleri ve sosyal inovasyon ile Avrupa yerel topluluklarının yeniden canlandırılması 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
6 Eğitim ve beceri geliştirme ile biyo tabanlı sistemlere ilişkin anlayışın ve katılımın iyileştirilmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
7 İklim değişikliği bağlamında arazi kullanımı ve arazi yönetiminin modellenmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
8 Ufuk Avrupa Gıda Sistemi Ortaklığı için hazırlık faaliyeti 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
9 Biyoekonomide bölgesel yönetişim modelleri 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
10 Uygulamaya hazır bilgileri derlemek ve paylaşmak için tematik ağlar 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
11 İklim değişikliğine uyum ve hafifletme alanında çevresel gözleme dayalı son kullanıcı hizmetleri için ticari öncesi satın alma (PCP) için hazırlık yapılması 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
12 Avrupa Araştırma Alanı genelinde gıda sistemleri bilimini ilerletmek ve araştırmacıları birleştirmek 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
13 Çok amaçlı araç olarak dronların potansiyeli – riskler ve katma değerler 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
14 Güvenli ve adil bir çalışma alanı ve gezegen sınırları içinde AB tarımı 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
15 Avrupa Birliği'ndeki kritik ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik kaybını ve kırılganlığı izlemek için çevresel gözlem üzerine kurulu kullanıcı odaklı çözümler 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
16 Tüketici-üretici zincirleri konusunda AB danışma ağlarının geliştirilmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
17 Gıda sistemleri için veri ekonomisinin haritalandırılması ve iyileştirilmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
18 Tarımda pazarların geliştirilmesi ve dijital teknolojilerin ve altyapının kullanımı – son durum ve öngörü: hızla değişen düzenleyici, ticari ve teknik ortamda tarım sektörü için dijital ve veri teknolojileri 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
19 Uygulamaya hazır bilgileri derleyerek ve paylaşarak tematik ağlar aracılığıyla EIP Operasyonel Grup sonuçlarını sınırlar ötesine genişletin 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
20 İnovasyon desteğinin işleyişinin derinleştirilmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
21 Avrupa'da ilk ve orta öğretimdeki gençler için biyo-tabanlı sektörler dahil olmak üzere biyoekonomi eğitimi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
22 Deniz politikalarının çevresel ve sosyal çapraz uyumu 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
23 Küme 6'da ulusal irtibat noktaları ağının harekete geçirilmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
24 Sektörler ve tüm yönetişim seviyeleri arasında biyoekonomi inovasyonunu ve dağıtımını güçlendirmek 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
25 Tarımda dijital teknolojilerin etkilerinin değerlendirilmesi – sürdürülebilirlik kazanımları için maliyet, fayda ve potansiyel 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
26 Tarım alanında veri ekonomisi – veri paylaşımı ve büyük verinin etkileri 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
27 AB çapında etkileşimli bir bilgi rezervuarı aracılığıyla Üye Devletlerdeki tüm AKIS aktörleri arasında bilgi alışverişini desteklemek 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
28 Avrupa Yeşil Mutabakatı öncelikli eylemlerini desteklemek için daha erişilebilir ve kullanılabilir çevresel gözlem verileri sağlamak için Ortak Avrupa Yeşil Mutabakatı veri alanı 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
29 Uygulamaya hazır bilgileri derlemek ve paylaşmak için tematik ağlar 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
30 Ortak faydalar için gıda sistemlerini dönüştürmek için toplumun seferber edilmesi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
31 AB çapında üretim ve tarımsal çevre koşullarının izlenmesi için ölçeklendirme (gerçek zamanlı) sensör verileri 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
32 Su yönetimi, su sistemlerinin ekonomik ve finansal sürdürülebilirliği 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
33 Biyo bazlı ürünler için tüketici odaklı etiketleme seçenekleri 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
34 Etkili OTP stratejik planlarının tasarımı,  izlenmesini ve uygulanmasını değerlendirmek için yenilikçi araçlar ve yöntemler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
35 İklim nötr, sürdürülebilir ve üretken bir Mavi Ekonomi için Avrupa Ortaklığı 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
36 İklim değişikliği etkilerini ele almak için yerinde gözlem veri kümeleri elde etmek için yeni teknolojiler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022

37

 

Kentsel çevrede yetkili ölçümü tamamlamak ve ilgili vatandaş katılımını artırmak için vatandaş gözlemlerinin alınması ve doğrulanması 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
38 Denizcilik politikalarının çok katmanlı yönetişim performansı 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
39 Uygulamaya hazır bilgileri derleyerek ve paylaşarak tematik ağlar aracılığıyla EIP Operasyonel Grup sonuçlarının sınırlar ötesine genişletilmesi  28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
40 Vatandaşları gıda ve beslenme alanında “veri haklarını” kullanma konusunda yetkilendirmek için pilot yaklaşımlar ve araçlar 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
41 Su kullanımı konusunda AB danışma ağlarının geliştirilmesi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
42 İlgili aktörlerin ortaklaşa ve yaratıcı bir şekilde çalışmasını sağlamak için projeler hazırlanması 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
43 “Tek Sağlık” zorluklarını ortadan kaldıracak çevresel gözlem çözümleri 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

In this work programme, 7 destinations are identified as; 

 1. Biodiversity and ecosystem services
 2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, ocean and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal


Expected Impact 

 • Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
 • Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food, 
 • minimising pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
 • Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
 • Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
 • Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
 • Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
 • Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is EUR 1.020.530.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Tools to support the uptake and accessibility/exploitability of environmental observation information at European and global level 22 June 2021 06 October 2021
2 Fostering strategic advice and synergies between national and EU research and innovation agendas, including SCAR foresight
22 June 2021

06 October 2021
3 Raising awareness of circular and sustainable bioeconomy in support of Member States to develop bioeconomy strategies and/or action plans 22 June 2021 06 October 2021
4 Improving national AKIS organisation in a co-creative process across the EU 22 June 2021 06 October 2021
5 Revitalisation of European local communities with innovative bio-based business models and social innovation 22 June 2021 06 October 2021
6 Improving understanding of and engagement in bio-based systems with training and skills development 22 June 2021 06 October 2021
7 Modelling land use and land management in the context of climate change 22 June 2021 06 October 2021
8 Preparatory action for the Horizon Europe Food System Partnership 22 June 2021 06 October 2021
9 Regional governance models in the bioeconomy 22 June 2021 06 October 2021 
10 Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice 22 June 2021 06 October 2021
11 Preparing for pre-commercial procurement (PCP) for end-user services based on environmental observation in the area of climate change adaptation and mitigation 22 June 2021 06 October 2021 
12 Furthering food systems science and federating researchers across the European Research Area
22 June 2021

06 October 2021 
13 Potential of drones as multi-purpose vehicle – risks and added values 22 June 2021 06 October 2021
14 EU agriculture within a safe and just operating space and planetary boundaries 22 June 2021 06 October 2021
15 User-oriented solutions building on environmental observation to monitor critical ecosystems and biodiversity loss and vulnerability in the European Union 22 June 2021 06 October 2021 
16 Developing EU advisory networks on consumer-producer chains 22 June 2021 06 October 2021
17 Mapping and improving the data economy for food systems 22 June 2021 06 October 2021
18 Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in agriculture – state of play and foresight: digital and data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, trade and technical environment 22 June 2021 06 October 2021 
19 Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice 22 June 2021 06 October 2021 
20 Deepening the functioning of innovation support 22 June 2021 06 October 2021 
21 Education on the bioeconomy including bio-based sectors for young people in primary and secondary education in Europe 22 June 2021 06 October 2021
22 Environmental and social cross-compliance of marine policies 22 June 2021 06 October 2021
23 Mobilising the network of national contact points in Cluster 6 22 June 2021 06 October 2021
24 Strengthening bioeconomy innovation and deployment across sectors and all governance levels 22 June 2021 06 October 2021
25 Assessing the impacts of digital technologies in agriculture – cost, benefits and potential for sustainability gains 22 June 2021 06 October 2021
26 Data economy in the field of agriculture – effects of data sharing and big data 22 June 2021 06 October 2021
27 Supporting knowledge exchange between all AKIS actors in the Member States by means of an EU-wide interactive knowledge reservoir 22 June 2021 06 October 2021
28 Common European Green Deal data space to provide more accessible and exploitable environmental observation data in support of the European Green Deal priority actions 22 June 2021 06 October 2021
29 Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice 28 October 2021 15 February 2022
30 Mobilisation of society to transform food systems for co-benefits 28 October 2021 15 February 2022
31 Upscaling (real-time) sensor data for EU-wide monitoring of production and agri-environmental conditions 28 October 2021 15 February 2022
32 Water governance, economic and financial sustainability of water systems 28 October 2021 15 February 2022
33 Consumer-focused labelling options for bio-based products 28 October 2021 15 February 2022
34 Innovative tools and methods to evaluate the design and support, monitoring and implementation of effective CAP strategic plans 28 October 2021 15 February 2022
35 European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy 28 October 2021 15 February 2022 
36 New technologies for acquiring in-situ observation datasets to address climate change effects 28 October 2021 15 February 2022 

37

 

Uptake and validation of citizen observations to complement authoritative measurement within the urban environment and boost related citizen engagement 28 October 2021 15 February 2022 
38 Multi-layer governance performance of marine policies 28 October 2021 15 February 2022 
39 Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice 28 October 2021 15 February 2022 
40 Piloting approaches and tools to empower citizens to exercise their “data rights” in the area of food and nutrition 28 October 2021 15 February 2022 
41 Developing EU advisory networks on water use 28 October 2021 15 February 2022 
42 Improving preparation of multi-actor projects to enable the relevant actors to work in a co-creative way 28 October 2021 15 February 2022 
43 Environmental observations solutions contributing to meeting “One Health” challenges 28 October 2021 15 February 2022 

 

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı12.07.2021 Pazartesi