HİBE & FONLAR

Tek Pazar Programı Yerel Yeşil Mutabakat

Hibe Başlığı (İngilizce)
Single Market Programme Local Green Deals
Bütçe
2.000.000 Avro
Sektör
REKABETÇİLİK VE KOBİler, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
27/10/2021
Son Başvuru Tarihi
24/11/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

İklim tarafsızlığı, sürdürülebilirlik, refah ve kapsayıcılık gibi Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine katkıda bulunmak ve buna paralel olarak daha sürdürülebilir bölgesel veya yerel stratejiler ve esnek iş modellerinin geliştirilmesi için KOBİ'ler ve şirketler hızlı ve radikal bir dönüşümle yaratıcı, sürdürülebilir ve işbirlikçi çözümlerle  geçmek zorunda kalacaklardır.

Çağrının amacı, KOBİ'lere, bölgesel ve yerel ekonomik operatörlere ikiz yeşil ve dijital geçişe öncülük etmeleri için destek sağlanması ve yerel ekonominin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yola yönlendirilmesi aracılığıyla; yeni istihdam yaratılması, COVID-19 krizinin sosyo-ekonomik etkilerinin azatılması ve yeni, çevreci ve daha adil bir toparlanmanın sağlanmasıdır. 


Faaliyet Tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Sanayi, KOBİ'ler ve diğer ekonomik operatörler arasında uluslar arası ve şehirler arası işbirliğinin, iyi uygulamaların değişiminin, işbirliğine dayalı iş modellerinin, Yerel Yeşil mutabakatlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında mevcut örneklerin ve fırsatların haritalandırılmasının desteklenmesi;
 • Yerel ekonominin yeşil geçişiyle ilgili en acil kentsel ve yerel zorluklar için proje ortakları arasında öğrenmeyi ve sürdürülebilirliliği, akıllı ve kapsayıcı uygulamaların ve çözümlerin birlikte yaratılmasının desteklenmesi.
 • Uluslar arası ve şehirler arası işbirliğinin bir parçası olarak Yerel Yeşil Mutabakatların geliştirilmesi ve uygulanmasında yerel yönetimlerin, endüstrinin, iş dünyasının ve diğer yerel paydaşların desteklenmesi.
 • Yerel Yeşil Mutabakatların geliştirilmesi ve uygulanmasında Yerel Yeşil Mutabakat planının farkındalığının artırılması


Beklenen Sonuçlar

 • Sürdürülebilirlik konusunda daha iyi farkındalığa, gelişmiş sürdürülebilir iş modelleri alternatiflerine ve dönüşüm için mevcut desteğe sahip yerel ekonomik operatörlerin ve KOBİ'lerin sayılarının artması;
 • Ürün ve hizmetler açısından daha yenilikçi olan KOBİ’lerin sayısı ve yenilik süreçlerini nasıl yönettikleri ve süreçlerini yeşil ve dijital teknolojiler ile nasıl bütünleştirdikleri ;
 • İşlerini uluslararası alanda genişletmek için AB Finansman (araştırma ve yenilikçilik de dahil) ve diğer finansman kaynaklarını ve başvuruda bulunmak ve/veya potansiyel yatırımcılarla verimli temaslar kurmak için ne yapmaları gerektiğinin farkında olan KOBİ'lerin sayılarının artması


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar): 

 • tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) 
 • uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:
  • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB üyesi olmayan ülkeler:
 • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde olan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Başvurular, Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Mevcut program bütçesi 2.000.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

Çağrı Açılışı 16 Eylül 2021
Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021 - 17:00 (Brüksel Saati)
Değerlendirme Aralık 2021-Ocak 2022
Değerlendirmenin sonuçlarının bildirilmesi Ocak-Eylül 2022
Kontratların imzalanması Mart-Nisan 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

In  order  to contribute  to  the European  Green  Deal objectives  of  climate-neutrality, sustainability,  prosperity and  inclusiveness  and in  parallel  develop more  sustainable regional  or local  strategies  and resilient  business  models, SMEs  and  companies will have  to  undergo a  rapid  and radical  transformation  and come  up  with creative, sustainable  and  collaborative solutions. 

The  general  objective of  this  topic is  to provide support to SMEs, regional and local economic operators to lead the twin green and  digital transition  and  implement actions  aiming  to direct  the  local economy towards  a  sustainable and  inclusive  pathway, create  new  jobs, mitigate  the  socio-economic  impact of  the  COVID-19 crisis  and  accelerate a  new,  green and  fairer recovery.


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • Supporting transnational and cross-city cooperation, exchange of good practices, collaborative business models between industry, SMEs and other economic operators, mapping of existing examples and opportunities in the local green deals development and implementation;
 • Supporting learning between the project partners and co-creation of sustainable, smart and inclusive practices and solutions for the most pressing urban and local challenges related to the green transition of the local economy.
 • Supporting local administrations, industry, business and other local stakeholders in the development and implementation of Local Green Deals, as part of transnational and cross-city cooperation. 
 • Raising awareness and applying the Local Green Deals Blueprint in the development and implementation of the Local Green Deals.


Expected Results

 • Number of local economic operators and SMEs who have better awareness of sustainability, improved sustainable business models alternatives and existing support for their transition;
 • Number of SMEs who are more innovative in terms  of products  and services, and  how they  manage  their innovation  processes,  and integrate  green  and digital technologies and processes; 
 • Number  of SMEs  who  are aware  of  sources of  EU  funding (including  for research  and innovation)  and  other sources  of  finance for  expanding  their business internationally, and what they need to do to apply and/or to establish fruitful contacts with potential investors


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 • be legal entities (public or private bodies)
 • be established in one of the eligible countries, i.e.: 
  • EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs))
  • non-EU countries:
 • listed  EEA  countries andcountries  associated  to theCOSME  part  of theSingle Market  Programme  or countries  which  are  in  ongoing negotiations for an association agreementand where the agreement enters  into   force   before  grant   signature(list   of  participating countries)

Proposals must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessible via the Topic page in the Search Funding & Tenders section).


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 2.000.000. 


TIMETABLE

Call opening 16 September 2021
Deadline for Submission 24 November 2021 at 17:00
Evaluation December 2021-January 2022
Information on evaluation results January-February 2022
GA signature March-April 2022


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document 


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: KOSGEB

For your questions and inquiries please contact: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı27.10.2021 Çarşamba