HİBE & FONLAR

Elele Destek Programı Diyalog İçin Kültür ve Sanat: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Hibe Başlığı (İngilizce)
Elele Destek Programme Culture and Art for Dialogue: Civil Society Organizations Capacity Building Grant Program
Bütçe
1.000.000 Avro
Sektör
GÖNÜLLÜLÜK, KÜLTÜR, SİVİL TOPLUM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
27/10/2021
Son Başvuru Tarihi
15/11/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera Balesi Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır.

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel/kolektif ve yaratıcı/sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.


Faaliyet Tanımları / Uygun Faaliyetler

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir:

 • Yönetişim Kapasitesi
 • İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi
 • Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi
 • Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum Örgütleri başvuru yapabilir:

 • Dernek
 • Vakıf
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatif

Gençlik  Servisleri Merkezi  Derneği, alt–hibenin  sözleşme makamıdır  ve  ELELE DESTEK kapsamında  idari  ve mali  uygulamasından  sorumludur. Başvurular www.elele.eu websitesinde  yer alan  “Hibe  Yönetim Sistemi”  üzerinden  çevrimiçi olarak  yapılır.  Başvuru sahipleri proje teklifini sunabilmek için bu sisteme kayıt olmalıdır.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Mevcut program bütçesi 1.000.000 avro’dur. 

Alt Sınır: 15.000  Avro 

Üst Sınır: 25.000 Avro


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği alt–hibenin Sözleşme Makamı’dır.

Teknik sorularınızı teknik@elele.eu adresine iletebilirsiniz. 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

ELELE DESTEK is a sub-grant programme within the scope of the Dialogue for Change through Culture and Art Project, supported by the EU and carried out in partnership with Youth Services Center Association (YSC), Flying Broom Foundation and State Theater Opera Ballet Employees Foundation (TOBEF).

ELELE DESTEK; aims to develop the capacity of relatively small CSOs that support rights-based culture and rights-based contemporary individual/collective and creative/artistic expressions through sub-grants, while strengthening their organizational and institutional capacity, and thus improving their capacities.


Description of the activities to be funded / Type of actions

NGOs actively working in the field of culture are expected to develop their capacities in the areas listed below in their project proposals to achieve the above objectives and outputs:

 • Administrative Capacity
 • Human Resources Management Capacity
 • Organization and Event Capacity
 • Digital Transformation and Communication Capacity
 • Mobility and Network Capacity


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

Non-profit, legal entities listed below are eligiblie to apply to the ELELE DESTEK Program:

 • Society
 • Foundation
 • Non-profit cooperative

Youth Services Center Society is the contracting authority of the sub-grant and is responsible for its administrative and financial implementation under ELELE DESTEK. Applications are made online through the “Grant Management System” on the www.elele.eu website. Applicants must register in this system in order to submit their project proposal.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 1.000.000. 

Lower Limit: 15.000 Euro

Upper Limit: 25.000 Euro


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document 


COUNTRY COORDINATOR 

Youth Services Center Association is the Contracting Aauthority of the sub-grant.

For technical problems, you can contact teknik@elele.eu e-mail address.  

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı27.10.2021 Çarşamba