HİBE & FONLAR

UFUK 2020 M-ERA.NET 2 2019 Çağrısı


M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 41 farklı kuruluş katılmaktadır. M-ERA.NET 2 projesinin 2019 yılı çağrısı açılmış ve 1. Aşama proje başvuruları (pre-proposal submission) alınmaya başlanmıştır.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması ve çağrı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması gerekmektedir:

Malzeme Mühendisliği ve İşlemede Modelleme (Modeling for Materials Engineering and Processing) 
Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler (Innovative Surfaces, Coatings and Interfaces) 
Yüksek Performanslı Kompozitler (High Performance Composites) 
Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials) 
İleri Malzeme Bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New Strategies for Advanced Material-Based Technologies in Health Applications) 
Katmanlı İmalat için Malzemeler (Materials for Additive Manufacturing)
 
Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kurum/kuruluşlar tarafından ulusal başvuruların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.
Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye (konsorsiyum yapısı, başvuru koşulları ve prosedürü, proje konuları detayları vb.) aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz. 
Ulusal süreç dokümanı için tıklayınız
M-ERA.NET web-sayfası için tıklayınız
Kimler Başvurabilir:
• M-ERA.NET 2 2019 çağrısı kapsamında başarılı bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
• Aynı uluslararası projeye Türkiye’den birden fazla kurum/kuruluşun katılması halinde, bu kurum/kuruluşlar ortak proje başvurusunda bulunmalıdır. Projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından 1071 programına ayrı başvurularda bulunulmaz.
• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla kurum/kuruluşun bulunması ve bu kurum/kuruluşlar arasında özel kuruluşun/kuruluşların yer alması durumunda TÜBİTAK’a yapılacak 1. ve 2. Aşama ulusal proje başvurularının birbirini tamamlayan alt projelerden oluşturulması zorunludur. Sadece bir özel kuruluşun bulunduğu projelerde ise tek proje başvurusu yapılacaktır.
 • Özel kuruluşların yer almadığı projelerde, tek proje başvurusu yapılabileceği gibi farklı kurum/kuruluşlardan veya bir kurum/kuruluş bünyesinde farklı disiplinlerden çalışmaların bulunması durumunda ise, her bir disiplin için farklı fakülte/enstitüde alt proje oluşturulabilir.
• Bir projenin alt projelerden oluşması ile tek bir projeden oluşması arasındaki farklar bu dokümanın “Diğer Önemli Hususlar” başlığı altında paylaşılmıştır.

Destek Miktarı:
TÜBİTAK tarafından çağrıya Türkiye’den katılım sağlayacak ulusal paydaşlar için toplamda 1 Milyon Avro (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) bütçe ayrılmıştır.
Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Sınırı:
• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.
• Özel kuruluşlarda;
a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,
b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır.
Özel kuruluşlar için proje bütçesi üst sınırı uygulanmayacaktır. Fakat bir projede yer alan yüksek öğretim kurumu, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüsü veya bunlar tarafından oluşturulan konsorsiyumlar ise PTİ ve kurum hissesi dâhil toplamda en fazla 1 milyon TL ile desteklenebilecektir.

Proje Süresi Üst Sınırı: Çağrı kapsamında desteklenecek projeler için belirlenmiş bir proje süresi üst sınırı bulunmamakla beraber, M-ERA.NET 2 projesi 2019 çağrısı kapsamında belirlenecek proje süresi üst sınırı geçerli olacaktır.

Çağrıya başvurular;
 
M-ERA.NET 2 Projesi 2019 yılı çağrısı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülmektedir. M-ERA.NET 2 Projesi 2019 yılı çağrısı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal başvurular yalnızca elektronik imzayla yapılabilmektedir. Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılacak başvurular için, imza sürecinin belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılan başvurularda proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli elektronik sertifika (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.

Çağrı Takvimi:
M-ERA.NET 2 Projesi 2019 Çağrısı Açılışı 19/03/2019
M-ERA.NET web sayfasından yapılacak 1. Aşama Başvurusunun son tarihi 18/06/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12.00
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi 29/06/2019
M-ERA.NET web sayfasından yapılacak 2. Aşama Başvurusunun son tarihi 19/11/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12.00
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi 29/11/2019
2. Aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması
 
Şubat 2020
 
İletişim:
Burcu KOÇ HASKILIÇ
 burcu.haskilic@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 94 67

 Hasan ÖZDEMİR
 hasan.ozdemir@tubitak.gov.tr
Tel : 0312 298 12 48

Detaylı bilgi ve diğer dokümanlar için tıklayınız


24.04.2019 Çarşamba