Mevcut Durum Analizi

Bölge Planları, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ülke genelinde 26 Düzey 2 Bölgesi kapsamında bölgesel gelişmişlik farklarını azaltma öngörüsü ile tanımlanmış temel politika belgeleridir. TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) bahsi geçen 26 Düzey 2 Bölgesinden biri olup SEGE 2011 yılı illerin gelişmişlik sıralamasına göre Türkiye’nin en geri kalmış illerinden oluşmaktadır. TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölge’nin mukayeseli üstün olduğu ve ülke ortalamasının altında kaldığı alanların tespit edilmesi ve desteklenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Plan hazırlığı esnasında oluşturulan Mevcut Durum Analizi sonuçları doğrultusunda, Bölge’nin kalkınma sürecini tanımlayan aşağıdaki “TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Gelişim Ekseni” diyagramı oluşturulmuştur. Diyagram, Bölge Planı’nın mantıksal çerçevesini oluşturmakla birlikte 2023 hedeflerine ulaşmada rehber niteliğinde olan bir kalkınma senaryosu olarak tasarlanmıştır.  Diyagram, özet olarak Bölge’nin problem odağını oluşturan üçlü ekseni –kırsal alanın fazlalığı ile kentleşememiş bir mekânı, bilgi ve üretim sermayesini kazanamamış atıl bir toplumu ve tarımsal faaliyetlerini imalata çeviremeyen bir ekonomiyi- ifade etmektedir. Bu eksenlerin her biri kendi içinde odaktan dışa doğru etaplanıp optimize formuna ulaşmakla birlikte eksenler arasındaki oklar eksenlerin birlikte çalışması gereken konuları ifade etmektedirler. Bu senaryo gereği, TRB2 Bölgesi 2023 yılında temel ekonomik faaliyetlerini dönüştürmekte ve eş zamanlı olarak beşeri sermayesini güçlendirip mekânsal kalitesini artırmaktadır. Diyagramda sorun odağı olarak işlenen eksenlerin Bölge Planındaki isimlendirmeleri sırasıyla ‘Yaşanabilir Mekânlar Ekseni’, ‘Güçlü Toplum Ekseni’ ve ‘Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni ’şeklindedir. Bahsi geçen 3 temel eksene ilişkin TRB2Bölgesi mevcut durumu ve Plan stratejileri aşağıda yer alan 10 adet kavramsal/sektörel harita üzerinde dağılım, analiz ve karar odaklı olmak üzere ifade edilmektedir.

 

TRB2 Bölgesi Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Mevcut Durumu

TRB2 Bölgesi Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Strateji Durumu

TRB2 Bölgesi Kentsel Kademelenme ve Strateji Dağılım Durumu

TRB2 Bölgesi Fiziki/Coğrafi Erişilebilirlik Durumu

TRB2 Bölgesi Coğrafi/Yayılım/Cazibe Erişilebilirlik Durumu

TRB2 Bölgesi Güçlü Toplum Ekseni Strateji Durumu

TRB2 Bölgesi Kırsal Alan Sınıflandırılması (GTHB kriterlerine göre)

TRB2 Bölgesi Kırsal Alan Sınıflandırılması (GTHB kriterlerine ve Erişilebilirlik durumuna göre)

TRB2 Bölgesi Yaşanabilir Mekanlar Ekseni Mevcut Durumu

TRB2 Bölgesi Yaşanabilir Mekanlar Ekseni Strateji Durumu