Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak.
2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
3. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
5. Altı aylık ara raporu ve yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
6. Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
7. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
9. Personelin işe alınmasına ve işine son verilmesine karar vermek.
10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
11. Genel Sekreteri belirlemek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak.
12. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
13. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Genel Sekretere devredebilir.


Yönetim Kurulu