2014 - Hakkâri’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (HKÖAP)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Hakkari’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı TRB2/14/HKÖAP  kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:

Proje başvuruları 01 Şubat 2015 saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 06 Şubat  2015 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Programın Künyesi
 
Program Adı Hakkâri’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (HKÖAP)
Referans No: TRB2/14/HKÖAP
Program Türü Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği/ Küçük Ölçekli Altyapı
Başvuru Süreci Program İlan Tarihi Başvuru Başlangıç Zamanı Son Başvuru Zamanı
01/12/2014 10/12/ 2014 – 10:00 Elektronik: 01/02/2015 - 23:59
Evrak teslim: 06/02/2015 -17:00
Proje Uygulama Takvimi Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 
08/05/2015 08/11/2016
Genel Amaç Hakkari’de inanç turizmi sektörünün canlandırılmasını sağlayarak Bölge'nin kalkınmasına katkı sağlamak. 
Program Önceliği İnanç turizmi alanlarında çevre düzenlemeleri, bunları tamamlayıcı nitelikteki yapım işleri ve restorasyonların gerçekleştirilmesi
 
Bütçe Kuralları   Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
■ Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez.
■ Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez. 
Bütçe 4.000.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 400.000 TL      
Azami tutar: 4.000.000 TL
Destek Oranı Asgari:  % 30
Azami:  % 70
Süre 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları ■  Belediyeler
■  İl Özel İdareleri
■  İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
■  Üniversiteler
Başarı Kriterleri Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. 


Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız


01.02.2014 Cumartesi