2019 - Teknik Destek (TD) Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı, 01.02.2019 tarihi itibariyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açılmıştır. (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına;
 • eğitim verme,
 • program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • geçici uzman personel görevlendirme,
 • danışmanlık sağlama,
 • lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma
gibi konularda destek sağlamaktır.
 
Programın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup bu önceliklerle uyumlu olan faaliyetler diğer tüm şartları sağlamaları koşulu ile öncelikli olarak desteklenecektir:
 • Beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak faaliyetler,
 • Turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak faaliyetler.
 
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece aşağıdaki kurum ve kuruluşlar faydalanabilir;
 
KURUM TÜRÜ BAŞVURU YAPABİLECEK BİRİMLERİ
Yerel Yönetimler
 • İl, İlçe, Belde belediyeleri
 • İl Özel İdareleri
 • Mahalli İdare Birlikleri
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Valilikler
 • İl ve Bölge Müdürlükleri
 • Kaymakamlıklar
 • İlçe Müdürlükleri
 • Üniversiteler (Rektörlükler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek Okulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri)
 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar
 • TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
 • Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)
Sivil Toplum Kuruluşları
 • Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, kent konseyleri ve sendikalar
Organize Sanayi Bölgeleri
15/4/2000 tarihli 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik bulunan OSB’ler
 • Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri
Küçük Sanayi Siteleri
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi
 
 • Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıkları
İş Geliştirme Merkezleri
15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında desteklenerek kurulan ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik İŞGEM’ler
 • İş Geliştirme Merkez Müdürlükleri
Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri
Birlik ve Kooperatifler*
 • Birlik ve Kooperatif  Başkanlıkları
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

* Kooperatiflerin uygun başvuru sahibi sayılabilmeleri için; üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan kooperatif tüzüğünü veya tüzüklerinde bu yönde bir hüküm yoksa gelecek 5 yıl süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde alınmış genel kurul kararını sunmaları gerekmektedir.

Başvuru Rehberi
Örnek Başvuru Formu
Destekleyici Belge Şablonları
EK-1 Teknik Şartname
KAYS Yardım Dokümanı


01.02.2019 Cuma