Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Görev ve Yetkileri
Ajans Etik Komisyonu etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

Etik Komisyonunun görevleri arasında, şikâyetleri, ihbarları incelemek, soruşturmak ve cezalandırmak yoktur. Etik dışı davranış ihbar ve şikâyetlerini inceleyip raporlayarak ilgili makama bildirir. Etik Komisyonu, etik dışı davranışların nedenlerini belirler ve etik ilkelere uygun olmayan davranışların önlenmesi için ilke ve sistem bazında öneriler geliştirir.

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Etik Komisyonu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi
Sinan SARIKAYA Komisyon Başkanı ve Van Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Kerem AKIN Komisyon Üyesi ve Bitlis Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
İlker TOPRAK Komisyon Üyesi ve Tarım & Kırsal Kalkınma Politikaları Birim Uzmanı

Etik Komisyonu İletişim: 

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Etik İlkeleri
 1. 5449 Sayılı Kanunla Ajansa verilen kurumsal görevlerinin ve iş tanımında belirtilen bireysel yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine uygun hareket etmek.
 2. Halka hizmet bilinciyle hizmet etmek,
 3. Hizmet standartlarına uymak,
 4. Ajansın vizyon, amaç ve misyonuna bağlılık,
 5. Dürüstlük ve tarafsızlık,
 6. Saygınlık ve güven,
 7. Nezaket ve saygı,
 8. Yetkili makamlara zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak,
 9. Çıkar çatışmasından kaçınmak,
 10. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,
 11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uygun davranmak,
 12. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,
 13. Savurganlıktan kaçınmak,
 14. Yetkisini aşarak Ajansı bağlayıcı açıklamalar ile gerçek dışı beyanlardan kaçınma,
 15. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık ilkelerine uygun davranmak,
 16. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğuna uygun davranması,
 17. Eski kamu görevlilerine ayrıcalık tanımaktan ve imtiyazlı muameleden kaçınmak,
 18. Mal bildiriminde bulunmak.

İlgili Bağlantılar
T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Etik rehberi
Eğitim Materyalleri

Yayınlar
Afiş ve Posterler
Kitaplar
Makaleler 
Akademik Tezler
Meslek Etiği